Home / Blog / Yoga Nedir ve Neden Yoga Yapıyoruz?

Yoga Nedir ve Neden Yoga Yapıyoruz?

Hint dinleri denilince, Hint alt kıtasında ortaya çıkan ve gelişen Hinduizm, Budizm, Caynizm ve Sihizm kastedilir. Bu dört dinin bazı ortak inanç ve uygulamaları vardır. Hint kültürü ve felsefesi genel olarak maya-avidya, karma-samsara, mokşanirvana ve yoga-meditasyondan oluşan dört kavram etrafında gelişmiştir. Bu kavramların mahiyetinin ve birbirleriyle münasebetinin ortaya konulması yoga geleneğinin anlaşılırlığı açısından elzemdir. Kozmik yanılsama anlamına gelen maya, kâinatı meydana getiren ve devam ettiren gizemli güçtür. O, varlıkların “ebedî dönüşünün” sebebidir ve cehâlet (avidya) ortadan kalkmadıkça varlığını sürdürür.
Evrensel nedensellik ilkesi olan
karma, insan ile kâinat arasındaki münasebeti sağlar. Nirvana, mayanın sebep olduğu kozmik yanılsamanın ve karma yasanının biçimlendirdiği beşerî tecrübenin ötesinde bulunan mutlak hakikattir. Yoga ve meditasyon teknikleri ise, mokşa veya nirvana adı verilen mutlak hakikate ulaşma yolu
olarak kabul edilir.

Yoga kelimesi etimolojik olarak “boyunduruk vurmak, dizginlemek, sıkıca tutmak, frenlemek, birleş(tir)mek, zabtetmek, sınırlamak, kontrol altında tutmak, kapamak, esir etmek, bağlamak, yasaklamak, katılmak, hazırlanmak, zihni sabitlemek, konsantre olmak ve derin meditasyona dalmak” gibi anlamlara sahip olan Sanskritçe yuj kökünden türemiştir. Sözcük, “birlik, yıldızların birleşmesi, grametik kural, çaba, iş, meşgale, takım, araç-gereç, vesile-vasıta, toplam/yekün/sonuç, küme, marifet/ustalık, büyü/sihir, özet/hülasa, metot/yöntem” gibi anlamlara sahiptir.
Yoga kelimesi Rigveda’da “frenleme, kontrol altına alma, atın gemini çekme, boyunduruk vurmak, koşum takmak, bağlantı, irtibat, zor olanı başarma” gibi farklı anlamlarda kullanılmıştır. Satapatha ve Taiitriya Brahmana gibi geç dönem Vedik eserlerde daha ziyade “atları veya öküzleri hamut/boyunduruk vasıtasıyla bir araya getirmek ve böylece onların gücünü birleştirmek” anlamında kullanıldığı görülür. Dolayısıyla yoga, birleştirme ve bir araya getirme aracıdır. Rigveda’da yoga ayrıca, Vedik azizin “bir mısranın kelimeleri arasındaki ilişki veya irtibatı araştırması”
anlamında kullanılmıştır.

 Atharvaveda’da ise, “altı veya sekiz öküzden oluşan sürü (hayvanlar topluluğu) ve en az bu kadar öküz tarafından çekilen pulluk anlamına gelir. Yoga sözcüğünün iki örnekteki klasik anlama dönüştüğü söylenebilir. Nitekim Upanişadlarda rahta-yoga kelimesi “arabalara koşulan hayvanlar” için kullanılır.
Kelimenin anlamındaki en büyük değişim, atlar ile beşerî duyular arasında bir benzerlik kurulması ile gerçekleşmiştir. Binici, şayet atları iyi bir şekilde kontrol ederse
rahat bir yolculuk yapar. Aynı şekilde yoga da, bireyin zihnini ve duyularını kontrol altına alması demektir. Bu açıdan metinlerde, duyular daima atlarla karşılaştırılır. Nasıl ki, hamut, atları kontrol altına almaya yarayan bir araçsa, yoga da, duyuları ve
zihni kontrol altına almaya yarayan bir araçtır.

Yoga, çok yönlü bir fenomen olduğu için tanımlanması oldukça zordur. Bu yüzden Hint geleneğinde yoga, çok farklı şekillerde tanımlanmış ve tasvir edilmiştir. Hatta zaman zaman birbiriyle çelişen tanımlar bile söz konusudur. Yoga tanımlanırken, onun kökeni, amacı, içeriği, tarihsel gelişimi, diğer felsefî düşünceler ve dinî sistemlerle ilişkisi dikkate alınmalı yoganın çok boyutluluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu boyutlardan herhangi birini göz ardı eden bir tanımlama kesinlikle eksik kalacaktır. Yukarıda, yoga sözcüğünün “atları bir arada tutan araç” anlamında kullanıldığını, atlarla duyular arasında benzetmeler yapıldığını ve atları kontrolün hamutla duyuları kontrolün de yoga ile gerçekleştirildiğini ifade etmiştik. İyi kontrol edilen bir atın, binicisinin çok rahat bir şekilde yol almasını sağladığı gibi duyularını, arzu ve isteklerini kontrol altına alabilen bir kimse diğer insanlara göre daha sakin ve rahat bir hayat sürer.

Yoga’nın terim anlamı bu boyuta, yani, duyuların ve zihnin kontrol altında tutulabileceği, hükmedilebileceği, galip gelinebileceği ve aşkın şekle dönüşebileceği bir metoda işaret eder. Bu konuda S.N. Dasgupta şöyle der: “Uçan ihtirasların gücü ateşli/cesaretli bir küheylan gibi kontrol altında tutulamaz gibi
hissedildi ve bu açıdan ‘yoga’ kelimesi esasında küheylanları kontrol altında tutmak için kullanılırken duyuları kontrol altında tutmak için kullanılmaya başlanmıştır.
 Atları kontrol altında tutmak için bir araç olarak kullanılan hamut metaforu, yoganın “bir frenleme metodu veya duyuları ve zihni kontrol altında tutarak bir birleşme ve
bütünleşme aracı” manasını elde etmesine yardımcı olmuştur.

1-Yoga, hedefe ulaşmak amacıyla disipline edilmiş metottur.
2- Yoga, bedeni ve zihni kontrol etme tekniklerine verilen addır.
3- Yoga, felsefî sistemlerden (darşana) birinin adıdır.
4- Yoga, belli yoga tekniklerinde uzmanlaşmadır.
5- Yoga, bizâtihi yoga egzersizinin hedefidir.

Hakkında Antalya Ruhbilim

Check Also

antalya psikolog, antalya psikoterapist

Psikoterapist kimdir ve nasıl çalışır?

Psikoterapist nasıl çalışır? Bir psikoterapist, hastanın düşünce, duygu ve davranışında adaptasyon yoluyla değişiklik başlatmak için …