Home / Hastalıklar / Velo-kardiyo-fasiyal sendrom

Velo-kardiyo-fasiyal sendrom

Velo-kardiyo-fasiyal sendrom (VCFS), 22. kromozomun uzun kolunun kısa segmentindeki bir delesyon sonucu meydana gelir. İnsanlarda en sık görülen genetik bozukluklardan biri olup 2000-4000 doğumda bir görülür[1-5].
VCFS başlığı altında her sistemi tutabilen birçok anomali bulunmaktadır. Vakaların hepsinde tüm anomaliler %100 bulunmayabilir. En önemli bulguları yarık damak, kardiyak defektler, karakteristik yüz görünümü, hafif öğrenme problemleri, psikiyatrik problemler, göz bulguları, işitme problemleri, immünolojik sorunlar, kas ve iskelet sistemi anomalileri ile konuşma ve beslenme problemleridir[1]. VCFS?de %90?nın üzerindeki hastada sitogenetik ve floresan in situ hibridizasyon (FISH) teknikleriyle 22. kromozomun uzun kolunda delesyon (22q11) saptanmıştır. Vakaların %90?ında bozukluk yeni mutasyonlar nedeniyle olmakla beraber ailelerin %10’unda otozomal dominant geçiş vardır[2]. Delesyonun büyüklüğü ve lokalizasyonuna göre bulgularda farklılıklar görülmektedir.

Multikistik böbrek, trombositopeni ve dev trombositler gibi seyrek bulgularıyla hastamız 22q11 mikrodelesyon sendromunun geniş klinik spektrumu içinde sık rastlanmayan bir varyant olduğu düşünüldüğünden sunulmuştur.

Olgu Sunusu
Yirmisekiz yaşındaki sağlıklı anne ile 33 yaşındaki sağlıklı babanın ikinci çocuğu olarak, 39. gebelik haftasında sezaryen ile doğan kız hastanın öyküsünden; annenin gebeliğinin ilk ayından itibaren düzenli izlemlerinin yapıldığı, üçüncü ayda vajinal kanaması olduğu, vitamin ve demir tedavisi dışında ilaç kullanmadığı ve gebeliğinde herhangi bir enfeksiyon hastalığı geçirmediği öğrenildi. Gebeliğin 36. haftasında yapılan ultrasonagrafik incelemede sağ üst kadranda multipl ince duvarlı kistik oluşum, alfa-fetoprotein (AFP) yüksekliği (109 IU/ml, normaldi 0-2 IU/ml) ve polihidramnioz saptandığı belirlendi. Anne-baba arasında akraba evliliği olmayan hastanın yedi yaşındaki kız kardeşinin sağ ve sağlıklı olduğu saptandı. Anne ve babada dismorfik yüz görünümü yoktu.
Fizik muayenesinde; genel durum iyi, vücut ağırlığı 3130 gr, ve boy 50 cm ve baş çevresi 33.5 cm idi. Saç ve saçlı deri normal görünümde, ön fontanel 2×2 cm açıklıktaydı. İki kulak kepçesinde de kıvrım artışı vardı. Ağzın muayenesinde yumuşak damak yarık görünümde ve bifid uvula vardı. Dinlemekle her iki hemitoraksta solunum sesleri doğaldı. Aort odağında II/VI şiddetinde sistolik üfürüm ve ejeksiyon kliği vardı ve periferik nabızlar alınıyordu. Doğumda göbek kordonunda iki arter bir ven vardı. Daha sonra göbek fıtığı ortaya çıktı. Karın palpasyonunda karın sol tarafında kosta kavsinden 2-3 cm aşağıda, pelvise kadar uzanan lobüle kitle vardı. Dış genital organlar kız görünümündeydi. Diğer üstem muayeneleri ve yenidoğan refleksleri canlıydı.

Laboratuvar incelemelerinde; hipokalsemi dışında kan biyokimyası ve idrar incelemesi normaldi. Trombositopeni dışında tam kan sayımı normal olarak değerlendirildi. Periferik kan yaymasında iri, tekli dev trombositleri vardı. Ortalama trombosit hacmi 10,9 fl (normali 7.4- 10.4 fl) olarak saptandı. Ristosetin, ADP ve kollajen ile trombosit agregasyonu normaldi. AFP 1000 IU/ml?nin üzerinde ölçüldü (normali 0-5.8 IU/ml), parathormon düzeyi, TORCH serolojisi normaldi. T lenfosit panelinde; T lenfosit (CD3+/CD45+) %50 (normali %55- 84), NK lenfosit (CD16+56+/CD45+) %40 (normali % 5-27), B lenfosit (CD19+/CD45+) %8 (normali %6-25), T süpresor lenfosit (CD3+8+/CD45+) %8 (normali %13-41), T helper lenfosit (CD3+CD4+/CD45+) %41 (normali %31-60) bulundu.

Doğumda solunum sıkıntısı olmayan ve yapılan muayenesinde bifid uvula ve yumuşak damak yarığı saptanan hasta beslenme sırasında oksijen satürasyonunda düşüklük ve peroral siyanoz olması nedeniyle izlendi ve oksijen satürasyonlarının %88-90 civarında seyrettiği görüldü. intravenöz beslenmeye başlandı.

Doğumunun ikinci saatinde çekilen akciğer grafisinde timus gölgesi gözlenmedi, kalp tepesi yukarıya kalkık görünümdeydi (Şekil 1). Tüm iskelet grafileri normaldi. Ekokardiyografik bulgularıyla pulmoner atrezi, VSD, ASD ve PDA düşünüldü. Daha sonra yapılan anjiografide Fallot tetralojisi ve pulmoner atrezi ve trunkus arteriozus tip 4 saptandı.

Akciğer grafisinde timus gölgesinin gerilememesi, kalp apeksinin yukarıya kalkık görünümü.

Karın ultrasonografisinde sağ böbrek normal boyutlarda, kortikomedüller ayrım yapılmakta, sol böbrekte en büyüğü 20 mm ekzofitik, parankim yerleşimli, multikistik yapı, kistlerin birbiriyle birleşme eğiliminde olduğu ve sol böbreğin sol iliak fossaya kadar indiği gözlendi. Kranial ultrasonografisi normaldi. DMSA?da sağ böbreğin kortikal fonksiyonları normal olarak izlenirken sol böbrek sintigrafik olarak izlenmedi (Şekil 2). Merkaptoasetilglisin-3?de (MAG3) ise tüm fonksiyonları ileri derecede azalmış sol böbrek izlendi (Şekil 3). Voiding sistoüretrografide vezikoüreteral reflü yoktu. Göz dibi bakısında patoloji saptanmadı. Karyotip analizinde 46,XX bulundu. FISH (fluorescense in situ hybridization) çalışmasında DG (22q11) probu kullanılmış ve ilgili loküste (22q11) delesyon saptandı. Bulgular Nikon fluorescent mikroskop ile görüntülendi.

İmmün trombositopeni tanısına yönelik olarak annede bakılan direkt Coombs testi negatif olup, trombosit sayısı normaldi. Hastanın izleminde hipokalsemisinin olması ve grafide timusun görülememesinden dolayı DiGeorge sendromu yönünden bakılan parathormon düzeyi normal saptandı. İmmün yetmezlik açısından yapılan lenfosit profilinde total ve T supressör lenfosit sayıları düşük saptandı. Bu bulgularıyla hasta VCFS olarak düşünüldü.

Halen 13 aylık olan hastaya kardiyak cerrahi ve damak düzeltme operasyonu yapılması planlandı. İşitme yönünden yapılan testler de normaldi ve bu yönden de klinik izleme alındı.

Kaynaklar
1) Shprintzen RJ, Goldberg RB, Young D, et al. The velocardio- facial syndrome: a clinical and genetic analysis. Pediatrics 1981; 67: 167-172.

2) Kelly D, Goldberg R, Wilson D, et al. Confirmation that the velo-cardio-facial syndrome is associated with haplo-insufficiency of genes at chromosome 22q11. Am J Med Genet 1993; 45: 308-312.

3) Driscoll DA, Spinner NB, Budarf ML, et al. Deletions and microdeletions of 22q11.2 in velo-cardio-facial syndrome. Am J Med Genet 1992; 44: 261-268.

4) Ardinger HH, Ardinger RH. Historical perspectives of velo?cardio?facial syndrome. Progress in Pediatric Cardiology. 2002; 15: 89-92.

5) Shprintzen RJ, Wang F, Goldberg R, Marion R. The expanded velo-cardio-facial syndrome (VCF): additional features of the most common clefting syndrome. Am J Hum Genet 1985; 37: A77.

6) Young D, Shprintzen RJ, Goldberg RB. Cardiac malformations in the velocardiofacial syndrome. Am J Cardiol 1980; 46: 643-648.

7) Devriendt K, Moerman P, Van Schoubroeck D, Vandenberghe K, Fryns J-P. Chromosome 22q11 deletion presenting as the Potter sequence. J Med Genet 1997; 34: 423-425.

8) Tunçbilek E. Genetik danışma ve doğum öncesi tanı. Türk Neonatoloji Derneği Bülteni, 2002; 6: 27-32.

9) Fitch N. Velo-cardio-facial syndrome and eye abnormality. Am J Med Genet. 1983; 15: 669.

10) Ludlow LB, Schick BP, Budarf ML, et al. Identification of a mutation in a GATA binding site of the platelet glycoprotein Ibbeta promoter resulting in the Bernard-Soulier syndrome. J Biol Chem 1996; 271: 22076-22080.

11) Ryan, A.K, Goodship, J A, Wilson DI, et al. Spectrum of clinical features associated with interstitial chromosome 22q11 deletions: a European collaborative study. J Med Genet 1997; 34: 798-804.

12) Matsuoka R, Takao A, Kimura M, et al. Confirmation that the conotruncal anomaly face syndrome is associated with a deletion within 22q11.2. Am J Med Genet. 1994; 15; 53: 285-289

Hakkında Antalya Ruhbilim

Check Also

Krouzon Sendromu

Krouzon Sendromu(Kraniyofasial Disostoz) otozomal dominant geçişli bir hastalık olup ilk olarak 1912 yılında Fransız Octave …